[KN] Art.73.
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nie przekraczającym jednorazowo roku, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.
3. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust.1, wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres.
4. Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Wymóg siedmioletniego okresu pracy w szkole dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia.
5. Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art.54.
6. Dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
7. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.
8. Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.
9. Nauczyciel nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w związku z potrzebą udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.
10. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Od orzeczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje odwołanie do organu odwoławczego określonego w przepisach wydanych na podstawie ust.11 oraz w trybie określonym w tych przepisach.
11. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu, o którym mowa w ust.1, wzór orzeczenia i sposób prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczeń o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia oraz organ odwoławczy od orzeczeń o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, uwzględniając w szczególności sposób wydawania orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu oraz termin odwołania się od orzeczenia.

 

[UPZ] Na podstawie art.73 ust.11 ustawy KN zarządza się, co następuje:

 
[UPZ] Par.1. Rozporządzenie reguluje:
1) tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia;
2) sposób prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczeń o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu, zwanych dalej "orzeczeniem", oraz wzór orzeczenia;
3) organ odwoławczy od orzeczeń;
4) termin odwołania się od orzeczenia.

 

[UPZ] Par.2. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela, zwany dalej "lekarzem", orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej "urlopem", na podstawie:
1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;
2) wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;
3) dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.

 

[UPZ] Par.3.
1. Orzeczenie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden doręcza się nauczycielowi, drugi przesyła dyrektorowi szkoły, a trzeci dołącza się do indywidualnej dokumentacji osoby badanej.
2. Wzór orzeczenia, o którym mowa w ust.1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 
[UPZ] Par.4.
1. Nauczyciel lub dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści wraz z uzasadnieniem.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do organu odwoławczego, którym jest wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia.
3. Lekarz, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia do właściwego organu odwoławczego, o którym mowa w ust.2, wraz z kopią dokumentacji medycznej badania stanowiącego podstawę wydania orzeczenia.

 

[UPZ] Par.5.
1. Organ, o którym mowa w par.4 ust.2, wydaje orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania odwołania, na podstawie:
1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;
2) wyników dodatkowych badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;
3) kopii orzeczenia, o którym mowa w par.3 ust.1.
2. Orzeczenie, o którym mowa w ust.1, jest ostateczne.
3. Wzór orzeczenia, o którym mowa w ust.1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. Przepisy par.3 ust.1 stosuje się odpowiednio.

 
[UPZ] Par.6. Lekarz oraz podmiot odwoławczy prowadzą ewidencję orzeczeń, o których mowa w par.3 ust.1 oraz w par.5 ust.1, która zawiera następujące dane:
1) imię, nazwisko i adres nauczyciela;
2) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu tożsamości;
3) określenie rodzaju wydanego orzeczenia;
4) datę wydania;
5) numer orzeczenia;
6) potwierdzenie odbioru.

 

[**] Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli
[**] Jest to szczególne uprawnienie przysługujące nauczycielom, uregulowane w art.73 ustawy KN. Aktem wykonawczym, określającym tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu, jest rozporządzenie UPZ. Prawo to nie przysługuje nauczycielowi placówki niepublicznej (wyrok SN z dnia 10 września 1998 r., I PKN 303/98, OSNAP 1999 r., nr 19 poz. 609).

 
Formalnymi warunkami ubiegania się nauczyciela i udzielenia mu urlopu dla poratowania zdrowia są:
1) zatrudnienie (czyli pozostawanie w stosunku pracy; niemożliwe jest udzielenie nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli w momencie wystąpienia z wnioskiem o ten urlop, stosunek pracy jest już rozwiązany w wykonaniu orzeczenia komisji dyscyplinarnej o wydaleniu z zawodu - wyrok SN z dnia 21 lipca 1999 r., I PKN 58/99, OSNAP 2000 r., nr 19 poz. 715)
2) w pełnym wymiarze zajęć;
3) na czas nieokreślony;
4) przepracowanie co najmniej 7 lat w szkole (dotyczy udzielenia pierwszego urlopu)
- okres 7 lat pracy w szkole musi przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia;
- do tego okresu wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy (np. bezpłatnego lub szkoleniowego), trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. Gdy okres niezdolności do pracy i urlopu trwa dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy (tj. 7 lat) przedłuża się o ten okres.
Wymiar urlopu nie może przekroczyć jednorazowo roku. Jednak nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne Warto tu podkreślić, że pojęcie nabycia prawa do emerytury zostało użyte w takim znaczeniu, w jakim jest ono rozumiane w przepisach regulujących świadczenia emerytalno-rentowe. Nie jest ono równoznaczne z przejściem na emeryturę czy też zamiarem skorzystania z tego świadczenia wyrażającym się w złożeniu stosownego wniosku (wyrok z dnia 26 marca 2007 r. SN I PK 262/06).
Przy czym nie ma znaczenia rodzaj emerytury, z jakiej może skorzystać nauczyciel. Przepis dotyczy zarówno sytuacji gdy nauczyciel nabył prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej w trybie art.88 ust.1 ustawy KN, jak i do sytuacji, gdy nabył uprawnienia emerytalne na zasadach ogólnych po przekroczeniu powszechnego wieku emerytalnego (wyrok SN z dnia 4 grudnia 2003 r., I PK 72/03, OSNP 2004, nr 21, poz. 366). Tak więc nauczyciel, który spełnił warunki do przejścia na wcześniejszą emeryturę mimo, że nadal pracuje, nie może korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia tak samo jak nauczyciel, który uzyskał uprawnienia emerytalne na podstawie ogólnych przepisów emerytalno-rentowych dotyczących ogółu pracowników.
O kolejny urlop nauczyciel może się starać nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.
Urlopu udziela dyrektor szkoły, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia i w sytuacji gdy nauczyciel spełnia wszystkie ustawowe warunki. Dyrektor nie może odmówić nauczycielowi udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nauczycieli zatrudniony w pełnym wymiarze pobiera jednocześnie emeryturę. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 1994 r. I PZP 24/94 (USN20), skoro okres trwania urlopu jest ograniczony datą przejścia na emeryturę, to tym bardziej prawo do urlopu dla poratowania zdrowia zależy od braku uprawnień emerytalnych. Wiąże się to z funkcją urlopu polegającą na odzyskaniu zdolności do pracy. Pracownik uprawniony do emerytury, w przypadku pogorszenia się stanu jego zdrowia, może w każdej chwili skorzystać z uprawnień emerytalnych i urlop dla poratowania zdrowia nie spełniałby w tej szczególnej sytuacji swojej funkcji.
Urlopu udziela się wyłącznie na wniosek nauczyciela, zatem udzielenie urlopu bez tego wniosku nie jest możliwe (wyrok SN z dnia 25 lipca 2006 r., I PK 47/06, Pr. Pracy 2006 r., nr 12, s. 36 – WSN27).

 
[**] Wynagrodzenie w czasie urlopu dla poratowania zdrowia
Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego:
- wynagrodzenia zasadniczego
- dodatku za wysługę lat oraz
- prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych (tzw. dodatek wiejski i mieszkaniowy).
Wypłata innych dodatków jest uzależniona od tego czy regulamin wynagradzania obowiązujący szkołę, przewiduje ich wypłacanie w okresie nieświadczenia pracy.
Ministerstwo Edukacji Narodowej, stosunkowo niedawno, bo w piśmie z dnia 16 kwietnia 2008 r. zajęło stanowisko w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia. Podkreśla w nim, że nauczyciel zachowuje w tym przypadku prawo do wynagrodzenia zasadniczego, a nie do stawki wynagrodzenia.
Nie można dokonywać w tym zakresie wykładni i interpretacji, których skutkiem byłoby pomniejszenie dochodu należnego z tego tytułu. Wynagrodzenia za urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela nie jest tożsame z zasiłkiem chorobowym przyznawanym po 33 dniu długotrwałego zwolnienia i które nie będąc wynagrodzeniem za pracę, podlega szczególnym uregulowaniom w zakresie określania jego wysokości określonym w ustawie US. Nie będąc bowiem wynagrodzeniem, zasiłek chorobowy nie podlega jednocześnie przepisom dotyczącym podwyższania wynagrodzenia. Tak więc przez użyty w art.73 ust.5 ustawy KN zwrot "zachowuje prawo" należy rozumieć prawo nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia do wynagrodzenia zasadniczego aktualnie obowiązującego, a więc również podwyższonego od dnia 1 stycznia każdego roku, stosownie do rozporządzenia płacowego, wydawanego corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyzywania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

 
[**] Urlop dla poratowania zdrowia a tzw. "13-tka"
Nauczyciel korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia nabywa prawo do tzw. „13-tki” w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego. W takim przypadku nie jest wymagane przepracowanie u danego pracodawcy okresu co najmniej 6 miesięcy (art.2 ust.3 pkt 6 lit.b ustawy TRZ).
Przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie uwzględnia się więc wynagrodzenia otrzymanego przez nauczyciela w czasie urlopu dla poratowania zdrowia. Jest on traktowany jak czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy (Uchwała SN z dnia 10 października 2000 r. III ZP 22/00, OSNP 2001 r., nr 5 poz. 142 – USN1).

 
[**] Praca w czasie urlopu dla poratowania zdrowia
W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje (obligatoryjnie!) nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.
Zgodnie z uchwałą z dnia 7 lipca 2005 r. Sądu Najwyższego II PZP 5/05 podstawą odwołania nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia może być również kontynuowanie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy lub wykonywanie innej działalności zarobkowej rozpoczętych przed udzieleniem tego urlopu (OSNP 2005 r., nr 24 poz. 387)
Dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (obowiązek ten wynika również z art.229 par.2 ustawy KP).
Nauczyciel nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w związku z potrzebą udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.
O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela (dawniej musiała to być komisja lekarska działająca w specjalistycznej przychodni dla nauczycieli) na podstawie:
1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;
2) wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;
3) dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.
Orzeczenie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden doręcza się nauczycielowi, drugi przesyła dyrektorowi szkoły, a trzeci dołącza się do indywidualnej dokumentacji osoby badanej.
Wzór orzeczenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia UPZ.
Zarówno nauczyciel jak i dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do organu odwoławczego, którym jest wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia (informacja ta powinna znajdować się na druku orzeczenia).
Lekarz, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, ma obowiązek przekazać je w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia do właściwego organu odwoławczego wraz z kopią dokumentacji medycznej badania stanowiącego podstawę wydania orzeczenia.
Orzeczenie wydane przez podmiot odwoławczy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania odwołania, jest ostateczne. Wzór orzeczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia UPZ.
Zarówno lekarz jak i podmiot odwoławczy mają obowiązek prowadzenia ewidencji orzeczeń, która zawiera następujące dane:
1) imię, nazwisko i adres nauczyciela;
2) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu tożsamości;
3) określenie rodzaju wydanego orzeczenia;
4) datę wydania;
5) numer orzeczenia;
6) potwierdzenie odbioru.
Jest to bardzo istotne. Z sygnałów otrzymywanych głównie od dyrektorów szkół i placówek oświatowych wynika, że często lekarze nie zdają sobie z tego sprawy. Wydają orzeczenia przede wszystkim bez wiedzy na temat warunków jakie musi spełniać nauczyciel, aby starać się o ten specyficzny urlop ( potwierdzonej przez dyrektora), jak również bez prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji.


[**] Możliwość skorzystania z prawa do urlopu dla poratowania zdrowia przez nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny.
W tej kwestii istnieje rozbieżne orzecznictwo Sądu Najwyższego. I tak z wyroku z dnia 14 lipca 1999 r., I PKN 156/98, OSNAP 2000 r., nr 19 poz. 714, wynika, że nauczycielowi przeniesionemu w stan nieczynny przysługuje urlop dla poratowania zdrowia na okres nie dłuższy niż do czasu wygaśnięcia stosunku pracy. Złożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia po przeniesieniu go w stan nieczynny nie ma znaczenia dla prawnej skuteczności aktu przeniesienia.
W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2001, I PKN 377/00, OSNP 2003 r., nr 5 poz. 115 stwierdzono, że przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny po rozpoczęciu urlopu dla poratowania zdrowia jest sprzeczne z celem tego urlopu i uzasadnia żądanie uznania tego przeniesienia za bezskuteczne.
Natomiast w wyroku z dnia 26 września 2001 r., I PKN 656/00 Sąd Najwyższy określił, że niesporne jest, iż zgodnie z art.73 ust.1 ustawy KN prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia na okres jednego roku w celu przeprowadzenia leczenia zaleconego przez komisję lekarską ma nauczyciel z wymaganym stażem pracy i zatrudniony w szkole na czas nieokreślony oraz w pełnym wymiarze zajęć, stwierdził jednocześnie, że z tego prawa nie może jednak skorzystać nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny.

 
[**] Ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela będącego na urlopie dla poratowania zdrowia
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 września 1996 r. I PRN 70/96.
Dyrektor szkoły nie może rozwiązać stosunku pracy w trybie art.20 ustawy KN - z wyjątkiem sytuacji całkowitej likwidacji szkoły - nauczyciela mającego na podstawie art.73 ust.1 ustawy KN roszczenie o udzielenie płatnego urlopu dla poratowania zdrowia (OSNP 1997 r., nr 7 poz. 113). W uzasadnieniu Sąd Najwyższy podkreślił: „Stylizacja tego przepisu, że dyrektor szkoły "udziela urlopu", jest na tyle jednoznaczna i kategoryczna, iż nie pozostawia pracodawcy żadnego luzu decyzyjnego. Udzielenie urlopu zgodnie z treścią orzeczenia komisji lekarskiej stanowi więc przedmiot pracowniczego roszczenia, które w razie bezprawnej odmowy pracodawcy może być dochodzone w drodze sądowej, przy czym wyrok ustalający obowiązek złożenia przez pracodawcę oświadczenia o udzieleniu urlopu zastępuje takie oświadczenie.
Trwałość stosunku pracy urlopowanego nauczyciela wynika pośrednio z samej konstrukcji takiego urlopu, zapewniającego zainteresowanemu zachowanie prawa do wynagrodzenia, będącego elementem treści stosunku pracy. Za pełną ochroną trwałości stosunku pracy przemawia wreszcie cel urlopu dla poratowania zdrowia. Jest nim bowiem "przeprowadzenie zaleconego leczenia", którego skuteczność wymaga wykluczenia groźby utraty w tym czasie miejsca pracy, zapewniającego nauczycielowi i jego rodzinie środki utrzymania, ale także możliwość realizowania zawodowych ambicji”.

 
[**] Urlop dla poratowania zdrowia a urlop wypoczynkowy
W wyrok z dnia 10 lutego 1998 r. I PR 7/88 (WSN13) Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na zbieżność celu urlopu wypoczynkowego i urlopu zdrowotnego, którym jest regeneracja sił pracownika. Podkreślił, że nie można z dwóch urlopów korzystać równocześnie w tym samym okresie czasu, a "zdublowanie" uprawnień pracownika do płatnych urlopów w tym samym okresie czasu nie może prowadzić do "zdublowania" uprawnień pracownika do wynagrodzenia za ten sam okres czasu, w którym pracownik przebywając na urlopie w ogóle nie wykonał pracy.
Uprawnienia nauczyciela do urlopu wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy skonsumowane zostają przez wykorzystanie przez niego, przez cały ten rok, urlopu zdrowotnego.

 
[**] Opracowała Alicja Kaźmierak

 

Trzynastka a urlop zdrowotny

 

USN1] Przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego na podstawie ustawy TRZ nie uwzględnia się wynagrodzenia otrzymanego przez nauczyciela w czasie urlopu dla poratowania zdrowia.

 

USN20] Dyrektor szkoły nie ma obowiązku udzielenia płatnego urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć i pobierającemu równocześnie emeryturę (art.73 ust.1 ustawy KN).

 
[WSN12] Złożenie przez nauczyciela, na podstawie art.73 ustawy KN, wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia w określonym terminie nie jest przeszkodą do rozwiązania z nim stosunku pracy, na podstawie art.20 ustawy KN, przed terminem wskazanym jako początek urlopu.

 
[WSN13] Cele urlopu wypoczynkowego i urlopu zdrowotnego są w rzeczywistości zbieżne: regeneracja sił pracownika. Nie można z dwóch urlopów korzystać w tym samym czasie. Jeżeli pracownik przez cały rok kalendarzowy korzysta z urlopu zdrowotnego, to nie może za ten rok domagać się urlopu wypoczynkowego. Prawo do tego urlopu zostało bowiem skonsumowane przez wykorzystanie urlopu zdrowotnego.
Nie ma zatem podstaw do przyznania urlopu wypoczynkowego nauczycielowi, który w okresie ferii szkolnych korzystał z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. Natomiast sytuację nauczycieli placówek nieferyjnych, reguluje w tym zakresie art.165 ustawy KP. A więc jeżeli nauczyciel nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym w planie urlopów z powodu korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia (usprawiedliwiona nieobecność w pracy), pracodawca ma obowiązek przesunięcia terminu urlopu i udzielenia go w terminie późniejszym.

 
[WSN27] 1. Wykładnia przepisu art.73 ustawy KN nie pozwala na twierdzenie, by udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia było możliwe bez wniosku nauczyciela.
2. Z art.23 ust.1 pkt 1 ustawy KN wynika, że ponadroczna niezdolność do pracy spowodowana chorobą stanowi obligatoryjną przesłankę rozwiązania stosunku pracy i wyłącza obowiązek udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, gdy ponadto nie zostało stwierdzone przez lekarza leczącego, że nastąpiła poprawa w stanie zdrowia umożliwiająca powrót do pracy.
3. Udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia może być przedmiotem roszczenia pracownika jedynie w czasie trwania stosunku pracy.

 

Pytanie
Przebywam na urlopie zdrowotnym od dnia 1 lutego 2005 r. do dnia 31 stycznia 2006 r. Czy za 2005 r. należy mi się urlop wypoczynkowy i w jakim wymiarze ?

 
[PN6] Odpowiedź
Zgodnie z art.73 ustawy KN, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 sierpnia 2004 r., nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nie przekraczającym jednorazowo 1 roku.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 1988 r. stwierdził, iż urlop wypoczynkowy i urlop zdrowotny mają w rzeczywistości zbieżne cele: regenerację sił pracownika. Nie można z dwóch urlopów korzystać w tym samym czasie. Jeżeli pracownik przez cały rok korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia, to nie może za ten rok domagać się urlopu wypoczynkowego.
Natomiast w omawianym przypadku nauczyciel nie przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia przez cały rok kalendarzowy, więc w tej sytuacji można ewentualnie rozważać czy przysługuje mu prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu faktycznie przepracowanego.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że ustawa KN odmiennie traktuje kwestie urlopu wypoczynkowego w placówkach feryjnych i nieferyjnych.
Stosownie do postanowień art.64 ust.5a ustawy KN nauczyciel zatrudniony w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne, w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, zgodnie z odrębnymi przepisami. Tak więc ustawodawca nie przewidział sytuacji przyznania urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do faktycznie przepracowanego okresu, w przypadku korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Biorąc powyższe pod uwagę brak podstaw prawnych do odmówienia nauczycielowi przyznania prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni kalendarzowych.
Natomiast zgodnie z art.64 ust.1 ustawy KN nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. W art.65 ustawy KN ustawodawca stanowi, że nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów – w każdym następnym roku kalendarzowym. Ponadto w art.66 ust.1 ustawy KN ustawodawca stanowi, że w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.
W związku z powyższym, w omawianym przypadku nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej rozpocznie urlop wypoczynkowy z dniem rozpoczęcia ferii szkolnych przypadających po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia, gdyż nauczycielowi temu uzupełniający urlop wypoczynkowy nie przysługuje, bowiem w czasie ferii przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, którego cel jest zbieżny z celem urlopu wypoczynkowego.

 

[PN6] Pytanie
Nauczyciel złożył podanie o urlop dla poratowania zdrowia w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim od dnia 1 grudnia 2005 r. do dnia 30 listopada 2006 r. Dyrektor wyraził zgodę, ale ograniczył okres urlopu do dnia 30 czerwca 2006 r. Czy może podjąć taką decyzję motywując ją koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły?

 
[PN6] Odpowiedź
Zgodnie z art.73 ust.1 ustawy KN, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nie przekraczającym jednorazowo 1 roku. Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.
Orzeczenie lekarza jest wiążące dla dyrektora szkoły co do meritum sprawy, czyli samej potrzeby udzielenia urlopu. Jak się wydaje nie jest jednak obligatoryjnie wiążące w zakresie okresu na jaki ten urlop jest udzielony. Oczywiście optymalnym rozwiązaniem jest udzielenie urlopu na okres wskazany w orzeczeniu lekarza orzecznika, natomiast samą decyzję podejmuje dyrektor, dla którego jednym z podstawowych obowiązków jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania szkoły.
W tym kontekście, dyrektor udzielając urlopu dla poratowania zdrowia powinien określić wymiar urlopu dla poratowania zdrowia biorąc pod uwagę zarówno zdrowie pracownika, jak i interes szkoły. Działanie dyrektora jest więc uzasadnione prawnie.

 
PN5] Pytanie
Czy siedmioletni czas pracy w szkole, niezbędny do ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia obejmuje okres przepracowany wyłącznie w jednej szkole, czy też jest to ogólny czas przepracowany w różnych szkołach ?

 
[PN5] Odpowiedź
Stosownie do postanowień art.73 ustawy KN nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo 1 roku. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa powyżej, wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres. Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Wymóg siedmioletniego okresu pracy w szkole dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia.
Zgodnie z art.3 pkt 2 ustawy KN, ilekroć w ustawie jest mowa o szkołach bez bliższego określenia - rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art.1 ust.1 i 1a ustawy KN (m. in. są to publiczne przedszkola, szkoły i placówki oraz zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli działające na podstawie ustawy OSO).
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że do siedmioletniego okresu pracy w szkole uprawniającego do pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia należy zaliczyć także zatrudnienie w innych szkołach i placówkach, o których mowa w art.3 ustawy KN. Ustawodawca nie sprecyzował, że musi to być siedmioletni okres pracy w "tej szkole". Dlatego też zawężenie stosowania przepisów ustawy tylko do takich przypadków byłoby zbyt daleko idące.

 
[PN5] Pytanie
Jestem nauczycielem mianowanym z dziesięcioletnim stażem pracy (w tym okresie nie miałam przerwy). W obecnej szkole mam umowę na czas określony. Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim. Po jego zakończeniu chciałabym skorzystać z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia. Czy mam do tego prawo, skoro nie mam umowy na czas nieokreślony?

 
[PN5] Odpowiedź
Zgodnie z art.73 ustawy KN nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nie przekraczającym jednorazowo 1 roku. Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Wymóg siedmioletniego okresu pracy w szkole dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że jeżeli jest Pani zatrudniona na podstawie umowy na czas określony to zgodnie z przepisami ustawy KN urlop dla poratowania zdrowia Pani nie przysługuje

 

[PN8] Pytanie
Nauczyciel mianowany przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia do dnia 1 stycznia 2007 r. Od dnia 1 września 2006 r. w związku ze zmianami organizacyjnymi powodującymi zmniejszenie liczby oddziałów w szkole, dla tego nauczyciela zabraknie godzin do dalszego zatrudnienia go w pełnym wymiarze czasu pracy.
Czy w takiej sytuacji, pomimo że nauczyciel korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia, można zastosować wobec niego art.20 ustawy KN ?

 
[PN8] Odpowiedź
Przepisy art.73 ustawy KN dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia, jak również literalne brzmienie art.20 ustawy KN, nie dają jednoznacznej odpowiedzi, co do możliwości rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia.
Osobiście uważam, że rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie nie jest możliwe. Przyjąć należy, generalną zasadę z ustawy KP, zgodnie z którą pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika (a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy). Nie widzę powodu, aby kwestie urlopu dla poratowania zdrowia potraktować w tym zakresie inaczej.
Potwierdzeniem zajmowanego przez nas stanowiska może być pogląd, jaki Sąd Najwyższy wyraził w wyroku z dnia 19 września 1996 r. W uzasadnieniu tego orzeczenia sąd orzekający stwierdził m. in.: "Racjonalnemu pracodawcy nie sposób bowiem przypisać zamiaru połączenia bezwzględnego obowiązku udzielenia urlopu na podstawie art.73 ust.1 ustawy KN z równoczesnym zezwoleniem na rozwiązanie stosunku pracy w trybie art.20 ust.1 ustawy KN, chyba że zachodzi sytuacja całkowitej likwidacji szkoły. Poza ostatnio wskazanym wyjątkiem, kompetencja z art.20 ust.1 ustawy KN nie dotyczy nauczycieli korzystających z urlopu dla poratowania zdrowia, względnie mających roszczenie o udzielenie takiego urlopu."

 
PN8] Pytanie
Czy nauczycielce przebywającej na urlopie dla poratowania zdrowia od dnia 1 września 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. można udzielić urlopu macierzyńskiego (poród – 2 marca 2006 r.), czy wypłacić tylko zasiłek?

 
[PN8] Odpowiedź
Dyrektor szkoły obowiązany jest udzielić nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, jeśli nauczyciel:
– przedstawi orzeczenie lekarskie o potrzebie przeprowadzenia leczenia, a ponadto
– spełnia warunki określone w art.73 ustawy KN, od których zależy udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. Warunkami są:
- zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
- co najmniej 7-letni okres pracy w szkole.
Do okresu 7-letniej pracy w szkole wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres (art.73 ust.3 ustawy KN). Ponadto, zgodnie z art.73 ust.4 ustawy KN okres 7-letniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia.
Zagadnienie urlopu macierzyńskiego uregulowane jest ustawowo w ustawie KP. Zgodnie z art.180 par.1 ustawy KP urlop macierzyński przysługuje w wymiarze:
1) 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
2) 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
3) 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
4) 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
5) 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.
Zasadą jest, że jeżeli urodzenie dziecka następuje w okresie korzystania przez pracownicę z urlopu dla poratowania zdrowia, urlop macierzyński nie jest udzielany (podobnie jest w przypadku urodzenia dziecka w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym). Natomiast nauczycielka zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Zgodnie z art.29 ustawy US zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:
– urodziła dziecko;
– przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;
– przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego.
Na podstawie art.29 ust.3 ustawy US, w przypadku gdy prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało w okresie urlopu wychowawczego, zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie. Analogicznie potraktować należy fakt przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia.
Pamiętać należy, że z dniem następnym po dniu zakończenia urlopu dla poratowania zdrowia pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze pozostałym do wyczerpania okresu tego urlopu.

 

[PN9] Pytanie
Czy lekarz rodzinny (pierwszego kontaktu) jest uprawniony do wydania orzeczenia o potrzebie urlopu dla poratowania zdrowia?

 
[PN9] Odpowiedź
Tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia reguluje rozporządzenie UPZ.
W par.2 rozporządzenia UPZ stwierdza się, że o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela na podstawie:
1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;
2) wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;
3) dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.
Zgodnie z par.4 rozporządzenia UPZ nauczyciel lub dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do organu odwoławczego, którym jest wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia. Lekarz, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia do właściwego organu odwoławczego, wraz z kopią dokumentacji medycznej badania stanowiącego podstawę wydania orzeczenia.
W tym kontekście stwierdzić należy, że jeżeli lekarzem stale leczącym nauczyciela jest lekarz rodzinny, to może on być uprawniony do wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

 
PN9] Pytanie
Przebywam szósty miesiąc na zwolnieniu lekarskim. Mój stan zdrowia nie uległ dużej poprawie.
Czy po 180 dniach zwolnienia lekarskiego mogę starać się o roczny urlop dla poratowania zdrowia?
Czy okres korzystania z urlopu zdrowotnego zalicza się do stażu pracy?

 
[PN9] Odpowiedź
Dyrektor szkoły obowiązany jest udzielić nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, jeśli nauczyciel:
1) przedstawi orzeczenie lekarskie o potrzebie przeprowadzenia leczenia, a ponadto
2) spełnia warunki określone w art.73 ustawy KN, od których zależy udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. Warunkami tymi są:
– zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
– co najmniej siedmioletni okres pracy w szkole.
Do okresu siedmioletniej pracy w szkole wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres (art.73 ust.3 ustawy KN). Ponadto, zgodnie z art.73 ust.4 ustawy KN okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia.
Przebywanie na zwolnieniu lekarskim, nie rozwiązuje stosunku pracy. Zatem przyjąć należy, że po okresie zwolnienia lekarskiego możliwe jest skorzystanie z prawa do urlopu dla poratowania zdrowia, oczywiście pod warunkiem, że uprawniony nauczyciel spełnia wymogi formalne (orzeczenie lekarskie o potrzebie przeprowadzenia leczenia, zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, co najmniej siedmioletni okres pracy w szkole).
Urlop dla poratowania zdrowia ma charakter płatny, co oznacza, że w okresie przebywania na urlopie nauczyciel winien otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze, w wysokości, jaka przysługiwała mu w dniu rozpoczęcia korzystania z urlopu, dodatek za wysługę lat oraz ewentualnie dodatki socjalne. Tym samym przyjąć należy, że okres ten zalicza się do stażu pracy, od którego zależą podstawowe uprawnienia pracownicze.

 
PN9] Pytanie
Czy podczas trwania urlopu zdrowotnego mogę w innej placówce (nie jest to szkoła publiczna) podjąć pracę w niepełnym wymiarze, na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (nie jest to praca dydaktyczna i nie kolidowałaby ze schorzeniami będącymi podstawą do udzielenia mi urlopu)?

 
[PN9] Odpowiedź
Stosownie do postanowień art.73 ust.7 ustawy KN ustawodawca wyraźnie stwierdził, że w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.
Tak więc podjęcie przez Panią pracy, nawet nie związanej z wykonywanym zawodem, jest niezgodne z celem udzielonego urlopu dla poratowania zdrowia

 
PN16] Pytanie
Nauczyciel posiadający 31-letni (składkowy i nieskładkowy) okres zatrudnienia, w tym 21 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze wystąpił na podstawie wydanego orzeczenia lekarskiego o urlop zdrowotny. Czy nauczycielowi przysługuje prawo do tego urlopu? Co należy zrobić jeśli nie chce on skorzystać z wcześniejszej emerytury? Jaki wpływ ma tu przystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego?

 
[PN16] Odpowiedź
Zgodnie z art.88 ustawy KN prawo do emerytury bez względu na wiek przysługuje nauczycielom urodzonym w latach 1949-1968, którzy w okresie do dnia 31 grudnia 2008 r. udokumentują 30-letni okres zatrudnienia, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej, a ponadto nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego, a jeżeli są członkami OFE to jeżeli złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.
Spełnienie warunków do uzyskania emerytury nie jest równoznaczne z przejściem na emeryturę czy też zamiarem skorzystania z tego świadczenia, wyrażającym się w złożeniu stosownego wniosku.
Emerytura zawsze jest przyznawana na wniosek osoby zainteresowanej. Jeżeli więc nauczyciel nie chce złożyć wniosku o wcześniejszą emeryturę – pracodawca nie może go do tego zmusić.
Zasady udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia są uregulowane przepisem art.73 ustawy KN.
Zgodnie z tym przepisem nauczycielowi, zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nie przekraczającym jednorazowo roku. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.
Nabycie prawa do emerytury następuje z chwilą spełnienia wszystkich wymaganych warunków, przewidzianych w art.88 ustawy KN.
Jeżeli więc nauczyciel, spełnił już warunki wymagane do przyznania mu emerytury (bez względu na wiek) – brak jest podstaw do przyznania mu urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Wzory pism i wniosków znajdują się w zakładce "Do pobrania".