Aktualności

Stanowisko Zarządu ZNP Oddział Garwolin w sprawie zmiany w ustawie KN

Stanowisko
Prezydium Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Garwolin
w sprawie
projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Po szczegółowym zapoznaniu się z kolejnym projektem zmian w Karcie Nauczyciela przedstawionym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do społecznych konsultacji uważamy, iż obecny projekt jest dopracowany i z częścią wprowadzanych zmian zgadzamy się. Nadal mamy jednak wiele uwag i uważamy, iż niektórych zapisów powinniśmy bronić.
Nie wyrażamy zgody:
Art.9b- na przeniesienie awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego do organu prowadzącego.
Art.30ust.1pkt 4 -włączenie dodatku wiejskiego do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Analizując budżety gmin wiejskich i miast w naszym regionie, wykorzystanie subwencji oświatowej oraz sprawozdania ze osiągania średnich wynagrodzeń, mamy obawy, iż włączenie dodatku wiejskiego oraz proponowane ogólne zapisy dotyczące naliczania i rozliczania wynagrodzeń nauczycieli wpłyną niekorzystnie na średnie wynagrodzenia nauczycieli. W naszym powiecie to samorządy miejskie są bardziej zadłużone niż samorządy wiejskie.
Art.61
Nie ma zgody na likwidację zasiłku na zagospodarowanie, ponieważ dotyczy to bardzo niewielu osób( wraz z podniesieniem wieku emerytalnego, placówki oświatowe nie będą zatrudniać młodych nauczycieli). Zasiłek ten to ważne wsparcie finansowe dla młodych ludzi, którzy często nie mają własnego mieszkania, umowy na czas nieokreślony, nie otrzymują dodatku motywacyjnego, nagród, nie mają wychowawstwa.
Art.64 ust.2
Uważamy, że zgodnie z proponowany zapisem w art.64 ust.2 nauczyciel nie może realizować czynności wynikających z art.42 ust. 2 pkt 2, ponieważ są to dni wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ( nie ma uczniów w szkole), może zaś realizować inne czynności zgodnie z art.. 42 ust.2 pkt 3.
Art.64a
Negatywnie oceniamy zapis mówiący o obniżeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego o czas przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia.
Art.70a ust.1b pkt.7
Mamy wątpliwości, czy w tym zapisie mieszczą się studia podyplomowe, czy inne studia nadające kwalifikacje do nauczania innego przedmiotu (np. przedmiotu nauczyciela zawodu - elektryk, mechanik pojazdów samochodowych)?
Art.70
Nie wyrażamy zgody na zapis art.73 ust.2 mówiący o tym, iż prawo do pierwszego urlopu nauczyciel nabywa po przepracowaniu 20 lat. Możemy negocjować termin i wyrazić zgodę, na 12-15 lat.
W zasadzie nie powinno być to uzależnione od przepracowanych lat, lecz od stanu zdrowia.
Łączny czas urlopu powinien być zachowany (3 lata). Biorąc pod uwagę specyfikę pracy nauczycielskiej i wydłużony wiek emerytalny, nauczyciele będą zmuszeni korzystać z długich zwolnień lekarskich, ze świadczeń rehabilitacyjnych, rent. Czy ZUS (Minister finansów) będzie zadowolony z przejęcia od samorządów finansowanie leczenia coraz większej liczby nauczycieli wynikającej z wydłużonego wieku emerytalnego?
Art.73 ust.7
Mamy wątpliwości co do tego zapisu; jeśli nauczyciel otrzyma urlop w wymiarze np. 60 dni, pół roku, to czy kilkakrotnie musi się zgłaszać na badania lekarskie, czy tylko raz po zakończeniu urlopu.
Art.73a ust.2
Nie wyrażamy zgody na zmuszanie dyrektorów szkół do zawierania umów z jednostkami służby medycyny pracy/ lekarzami w celu skierowania nauczyciela na badania, aby dyrektor mógł udzielić urlopu na poratowanie zdrowia. Wymóg podpisywania umów przysporzy szkołom/ samorządom dodatkowe koszty, a przecież inny był zamiar zmian w Karcie Nauczyciela. Przecież odbiera się młodemu nauczycielowi zasiłek na zagospodarowanie, a lobuje się korporacje lekarskie.
Art.77 ust.1
Nie wyrażamy zgody na przeniesienie komisji dyscyplinarnych do organów prowadzących. Zabraknie wtedy bezstronności. Jesteśmy przeciwni kadencji trwającej 4 lata ( należy skrócić do 2 lat). Uważamy również, iż udział w posiedzeniach komisji powinien być nieodpłatny, możliwy jest zwrot kosztów dojazdu. Płacenie członkom komisji za udział w posiedzeniach może spowodować negatywną selekcję członków komisji. Zasadnym było by przeznaczyć te pieniądze na szkolenia członków komisji z prawa pracy, kodeksu karnego, czy cywilnego.
Należy również dookreślić, co oznacza nieposzlakowana opinia i kto tę opinię ma wydać.
Art.18 (przepisy przejściowe)
Brak jasnego sprecyzowania, kto utracił możliwość skorzystania z urlopu na poratowanie zdrowia. Czy nauczyciel który skorzystał na starych zasadach z urlopu w wymiarze 1 roku lub 2 lat, będzie mógł skorzystać jeszcze 1 rok z urlopu, czy już wykorzystał swoją szansę.
Uważamy, że nie można naruszać praw nabytych.
Art.22 ( przepisy przejściowe)
Uważamy, iż zmiany w ustawie Karta Nauczyciela powinny wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015r. ze względu na krótki czas jaki ma MEN na wydanie aktów wykonawczych do ustawy.

Prezydium Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Garwolinie uważa, że Karta Nauczyciela stanowi podstawę do podnoszenia jakości pracy szkoły, podnoszenia poziomu nauczania i zachowania odpowiedniego prestiżu zawodu nauczyciela. Rząd swoimi posunięciami dąży do zupełnego zdegradowania i dalszego obniżenia statusu zawodu nauczyciela, a w konsekwencji doprowadzi to do zapaści polskiej oświaty.

Wskazujemy na konsolidację działań środowiska oświatowego oraz zapewniamy o wsparciu dla działań Zarządu Głównego
Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

Halina Poszytek
Prezes Oddziału ZNP
w Garwolinie

 

Zmiany w ustawie KN

Koleżanki i Koledzy!

Bardzo proszę o analizę zmian w Ustawie Karta Nauczyciela (znajdują się w plikach do pobrania) w terminie do 8 października i przesłanie swoich uwag e-mailem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Pozdrawiam
Halina Poszytek
Prezes Oddziału ZNP
w Garwolinie

 

Uchwała Nr 11/2013 Zarządu Głównego ZNP

Uchwała Nr 11/2013 Zarządu Głównego ZNP z dnia 17 września 2013 r.
w sprawie działań ogniw ZNP dotyczących projektu zmian w ustawie o systemie oświaty


Działając na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 pkt 2 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:


§ 1

ZG ZNP zobowiązuje ogniwa ZNP do zorganizowania w terminie do 30 września 2013 r. zebrań otwartych z przedstawicielami placówek oświatowych, a w szczególności tych, których dotyczy nowelizacja. Głównym celem zebrań powinno być zapoznanie z projektem zmian, jego konsekwencjami, a także przyjęcie działań wspierających ZG ZNP w celu usunięcia z projektu nowelizacji ustawy rozwiązań niebezpiecznych dla systemu oświaty i dla pracowników.

Więcej…

 

Wykaz najważniejszych zmian wprowadzanych projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

ZNP otrzymał do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zawiera szereg istotnych zmian w systemie funkcjonowania oświaty, w szczególności w zakresie powszechności dostępu obywateli do publicznej edukacji i wychowania.

Więcej…

 

Manifestacja 14 września 2013 r.

W sobotę 14 września członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Garwolinie uczestniczyli w manifestacji zorganizowanej przez trzy centrale związkowe: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Polecamy